Liczby w Biblii


Ostatnia modyfikacja tematu:
Dział "Wiara"
Encyklopedia OKIEM - strona główna


Sens liczb w Biblii Dla Izraelitów liczby, do zapisu których używano liter alfabetu, mogły mieć znaczenie symboliczne. Często jednak używano ich po prostu jako pewne przybliżenie, bez konkretnej wartości. Zawsze trzeba się więc zastanowić, jak należy je interpretować.

Przykłady rodzajów występowań

Kod Biblii Od wieków ludzie poszukują tajnych przekazów w Biblii. Umiejętność przeliczania (gematria) i wnioskowania z owych przeliczeń o tajemnym przekazie (przepowiednie, porządek świata, teologia, kosmogonia) nazywana była kabałą. Dzisiaj poszukiwacze łatwego zysku piszą książki o rzekomym kodzie Biblii. Zauważyć można, że gdzieniegdzie, licząc co którąś literę, znaleźć można słowa, które nieraz krzyżują się. Wynika to oczywiście z czystej przypadkowości, która zachodzi w każdym tekście.
Należy przy tym zauważyć, że hebrajski daje dużo więcej możliwości, gdyż jako język składający się z samych spółgłosek pozwala szukać krótszych ciągów literowych, a ponadto każdy taki ciąg może oznaczać wiele słów.
My pokusiliśmy się o dokonanie rzeczy trudniejszej. Zaledwie w jednym artykule z naszej strony (a więc dużo krótszym niż Biblia) postanowiliśmy poszukać tajemniczego kodu, używając całych, a więc dłuższych słów i to w języku polskim, w którym jeden ciąg liter odpowiada tylko jednemu słowu. Aby jeszcze bardziej ograniczyć możliwości uwzględniliśmy tylko jeden kierunek (z lewej do prawej).
Na podstawie tych przykładów udowodnimy, że dopatrywanie się tajemniczych związków w zjawisku czysto przypadkowym, jest zwykłym nieuctwem.

Tekst to "Pornografia w Mediach". Rezultaty:
** KATAR - 21 wystąpień
** NOSEK - 34 wystąpienia (w tym jedno podwójne)
** KOMAR - 23 wystąpienia

Przykład kodu w artykule
...pwkwietniu1997ro K unasesjiradywar...
...dajesięzdefiniow A ćjakimsposobemo...
...jfizyczniintelek T ualnąkażdąpodwa...
...iarodzinipodzeni A dziecibezwzgldu...
...ostaciwyrażonewz R okiemstwierdzen...

litery w tym przykładzie odległe są o 2081 znaków. Do znalezienia użyto programu Bible Code, dostępnego w internecie, który znajduje zadane frazy w każdym, dowolnym tekście.

Kabała Kod biblii jest jakby współczesną kontynuacją judaistycznego sekciarstwa, jakim była źle pojmowana kabała. Opierając się na przeliczeniu liter na cyfry próbowano odnaleźć związki między słowami. Słowo, które miały tą samą sumę przypisywano ezoteryczne głębokie źródło. Z tak pojmowanej kabalistyki czerpał R. Steiner, różokrzyżowcy, czerpie New Age.

Numerologia Kolejny dział ezoteryczny opisujący zjawiska czy przepowiadający przyszłość na podstawie uzyskanych wyników obliczania. Działań dokonuje się na datach urodzeń, wydarzeń, podstawia się wartości kolejnych cyfr pod litery alfabetu. Numerologia związana jest bezpośrednio z kabałą. W pewnym sensie z numerologią związana jest astrologia, tarot itp.
Powiązanie kombinacji liczbowych z charakterem i wydarzeniami jest oczywistym nonsensem. Oczywiste, że sprawdza się na tej samej zasadzie, jak sprawdzają się horoskopy. Gorzej, jeśli np. małżonkowie uwierzą po analizie numerologicznej, że do siebie nie pasują. Następuje wtedy proces wzmocnienia negatywnego, co może doprowadzić do rozbicia związku. Osoba stosująca numerologię nie zaprzyjaźni się z osobą o złej liczbie, co potwierdzi jej, że numerologia się sprawdza itd.
Z punktu widzenia katolika poszukiwania wiedzy o świecie w czymś, co nie istnieje materialnie jest poszukiwaniem bożków. Jest to grzech przeciw I przykazaniu. Jak twierdzą egzorcyści, jest to zawsze pole do działania złych duchów. Założenie jest takie, że jeśli nie jest to poszukiwanie Boga, to jest to poszukiwanie diabła, a on przychodzi zawsze, gdy się go tylko poprosi.

Leksykon liczbowy


--------1--------

ZNACZENIE Zastosowanie przede wszystkim do Boga. Określenie, że jest jeden Bóg.

WYSTEPOWANIE
** Ty sam jeden jesteś Bogiem wszystkich królestw świata (2 Krl 19, 15)
** Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest (Ef 4,5)

--------2--------

ZNACZENIE Symbolizuje dopełnienie, lub obfitość (ukarane w dwójnasób)

WYSTEPOWANIE
** nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swoje grzechy (Iz 40,2)
** dwie Tablice Mojżeszowe

--------3--------

ZNACZENIE Dostojność i pełnia. Używana także przy powtórzeniach jako podkreślenie danego określenia.

WYSTEPOWANIE
** Trójca Święta (por. Mt 28.19)
** Trzy cnoty kardynalne (por 1 Kor 13,3) ** Nie ufajcie słowom kłamliwym głoszącym: Świątynia Pańska, Świątynia Pańska, Świątynia Pańska (Jr 7,4)

--------4--------

ZNACZENIE Jako liczba używana do określenia pór roku, stron świata - liczba świata materii, liczba ludzka.

WYSTEPOWANIE
** 4 ewangelie
** 4 rzeki w Edenie

--------5--------

ZNACZENIE Liczba palców jednej ręki mogąca oznaczać garść lub "kilka". Ponieważ jest łatwa do wyrażenia na palcach mogła służyć do prostego wyliczania czegoś.

WYSTEPOWANIE
** 5 ksiąg Mojżesza
** 5 części Księgi Psalmów
** 5 mów Jezusa w Ewangelii wg św. Mateusza
** 5 panien mądrych i 5 nieroztropnych

--------6--------

ZNACZENIE Liczba niedoskonałości i braku pełni. Jest to liczba świata, 6 kierunków (razem z osią pionową). Może jednak symbolizować

WYSTEPOWANIE
** 6 dni stworzenia całego świata materialnego
** 6 lat należało uprawiać rolę, a potem dać jej odpocząć
** 6 ramion ma gwiazda Dawida uznawana za symbol wiary - tutaj jednak wydaje się, że pochodzi to od podwójnego trójkąta, a więc 3+3.

--------7--------

ZNACZENIE Symbolizuje doskonałość i świętość. Pełnię łączności Boga i człowieka poprzez zsumowanie 3+4, choć czasem dotyczy także cech złych.

WYSTEPOWANIE
** 7 dni pełnego stworzenia świata
** 7 boleści Maryi Panny
** 7 ostatnich słów Jezusa na Krzyżu
** 7 pieczęci, w Apokalipsie (liczba ta występuje tam często)
** 7 gmin
** 7 niebios zamieszanych przez anielskie hierarchie
** 7 lat, w których Salomon budował świątynię
** 7 czar boskiego gniewu
** 7 głów apokaliptycznej bestii

--------8--------

ZNACZENIE Liczba ta oznacza porządek, prawo, stosowanie zasad.

WYSTEPOWANIE
** Juda 8 dni poświęcał ołtarz po zbezczeszczeniu (1 Mch 4, 36-59)
** 8 błogosławieństw (Mt 5, 3-10)
** W Izraelu połóg trwał 8 dni (potem następowało oczyszczenie)

--------9--------

ZNACZENIE Jako 3x3 pełnia boskości i świętości.

WYSTEPOWANIE
** 9 chórów anielskich
** 9 darów Ducha świętego (1 Kor. 12,1-12)
** 9 owoców Ducha Świętego (Gal. 5,22)

--------10--------

ZNACZENIE Liczba systemu liczenia. Z tego powodu dotyczyła wyliczeń, w których zawierała się większa pełnia treści niż w 5.

WYSTEPOWANIE
** 10 przykazań
** 10 plag egipskich
** Choćby 10 sprawiedliwych w Sodomie, ze względu na których Pan miał oszczędzić miasto.
** 10 trędowatych, z których tylko jeden przyszedł podziękować

--------11--------

ZNACZENIE Liczba oznaczająca nieporządek, zaburzenie pełni, lub niepotrzebne przepełnienie

WYSTEPOWANIE
** 11 apostołów było po czynie Judasza

--------12--------

ZNACZENIE Pełnia i doskonałość. 12 = 3 x 4 czyli liczba boska razy liczba ludzka.

WYSTEPOWANIE
** 12 pokoleń Izraela (ludu starego przymierza)
** 12 apostołów (posłańców nowego przymierza)
** Wieniec z 12 gwiazd na głowie Niewiasty (Ap 12,1)
** Pieczętowanie 12 tysięcy sprawiedliwych (Ap 7,4-8)

--------13--------

ZNACZENIE liczba szatana, przeciwstawienia się Bogu

WYSTEPOWANIE
** Każde z imion szatana przedstawionych literowo jest podzielne przez 13
** 13 razy Izrael buntował się przeciwko Bogu idąc przez pustynię

--------14--------

ZNACZENIE Liczba Dawidowa. W zapisie literowym D=4 W=6 a więc DWD (bez samogłosek) = 4+6+4=14. Jest to liczba dobroci i miłosierdzia jako 2x7

WYSTEPOWANIE
** Mateusz w ewangelii przedstawia listę 3 razy po 14 pokoleń od Abrahama do Jezusa.
** 14 pomocników w potrzebie

--------17--------

ZNACZENIE zwycięstwo, co mogłoby zapewnić sukces

WYSTEPOWANIE
** (ciekawostka) Liczba ta występuje w całej Biblii 17 razy
** 17 rzeczy, które nie mogą nas odłączyć od Miłości Bożej (Rz 8.35-39)
** 17 różnic między Starym i Nowym przymierzem (Hbr 12)

--------18--------

ZNACZENIE Niewola, również jako symbol szatana 6+6+6

WYSTEPOWANIE
** 18 lat zły duch trapił kobietę, którą Jezus wyzwolił
** 18 lat Izreael był w niewoli (księga sędziów)

--------23--------

ZNACZENIE śmierć

WYSTEPOWANIE
** 23 rzeczy, które są warte wydania na śmierć (Rz 1 26-32)

--------24--------

ZNACZENIE kapłaństwo

WYSTEPOWANIE
** 24 starców dookoła tronu Boga

--------40--------

ZNACZENIE Liczba oznaczająca niedookreślony, dość długi czas

WYSTEPOWANIE
** 40 dni potopu (Rdz 7,17)
** 40 dni postu Jezusa na pustyni (Mt 4,2)
** 40 dni Jezus spotykał uczniów przed wniebowstąpieniem
** 40 dni Mojżesz przebywał na Synaju
** 40 lat wędrówki Izraela do Ziemi Obiecanej

--------50--------

ZNACZENIE Radość, której źródłem jest Bóg. Jest to wynik działania 7x7+1

WYSTEPOWANIE
** 50 dni od zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego
** Dzień Pięćdziesiątnicy wypada w dniu hebrajskiego święta podziękowania za pomyślne zbiory, a także później za nadanie Tory

--------70--------

ZNACZENIE Symbol radości i pełni

WYSTEPOWANIE
** 70 narodów

--------77--------

ZNACZENIE Symbol wielkiej liczby

WYSTEPOWANIE
** Nie 7 lecz 77 razy należy przebaczać bliźniemu

--------666--------

ZNACZENIE Pełnia niedoskonałości
Ciekawa jest interpretacja kabalistyczna znaczenia tej liczby. W hebrajskiej Biblii istnieje tylko jedno słowo, którego wartość wynosi 666 - to ith(e)ron - zysk, pożytek, górowanie, a także jedno imię człowieka s(e)thur - "Utajniony". Słowo ith(e)ron jest jednocześnie anagramem greckiego słowa oznaczającego "bestia". 666 było też symbolem związanym z targowiskiem - gdyż podstawowym narzędziem używanym tam był abakus (liczydło) którego kolumny wynosiły 500-100-50-10-5-1 - co w sumie dawało 666. Św. Jan, który nie był kabalistą ale był światłym człowiekiem, mógł znać te symboliczne powiązania, co skłoniło go do użycia owej liczby jako symbolu przekupstwa i materialistycznego patrzenia na świat, w przeciwieństwie do bezinteresowności: "i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia." (Ap.13,17). (Na podstawie Andrzej Wierciński "Przez wodę i ogień. Biblia i Kabała")

WYSTEPOWANIE
** Apokalipsa - liczba bestii, człowieka, liczba potrzebna do handlu
** Waga złota w talentach, które rokrocznie dostarczano Salomonowi
** Liczba synów Adonikana, którzy powrócili z niewoli babilońskiej

--------777--------

ZNACZENIE Pełnia doskonałości

WYSTEPOWANIE

--------888--------

ZNACZENIE Numeryczna wartość imienia Jezus

WYSTEPOWANIE
--------

--------144 000--------

ZNACZENIE Ogromna pełna liczba - "wszyscy możliwi, wszyscy na to zasługujący". Powstaje przez pomnożenie 12x12x1000

** 144 000 zbawionych w Apokalipsie

WYSTEPOWANIE

--------miriady miriad--------

ZNACZENIE Nieprzebrane mnóstwo. W starożytności jednak czasem precyzowano je jako 10.000

WYSTEPOWANIE
** Oto Jego byk pierworodny - cześć Jemu! Jego rogi - rogami bawołu, bije nimi narody aż po krańce ziemi. Oto miriady Efraima, oto tysiące Manassesa. (Pwt 33,17)
** I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy (Ap 5,11)
** A liczba wojsk - konnicy: dwie miriady miriad - posłyszałem ich liczbę. (Ap 9:16) - użycie "2" mogłoby sugerować konkretną liczbę, jednak interpretować to należy w sensie biblijnym.

Nasze materiały
** Biblia
** New Age
** Wróżby
** Astrologia






document.title
Umieść link do tej strony
kod do banera

Menu działu "Wiara"